MEI

Ministerial Effectiveness Index là chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ, ngành (gọi tắt là Bộ) có liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp.

Hướng dẫn điền phiếu Tải phiếu khảo sát Tải báo cáo + Báo cáo tóm tắt
Hỗ trợ trực tuyến : Tel/ Fax: 04. 35771459/ 3577 0632 - E-mail: MEI@vcci.com.vn